Metsä-alueen harvennus

Vuorikaunokin taloyhtiön metsä-alueelle hankittiin harvennuslupa Espoon rakennusvalvonnaltakeskukselta (kuva taloyhtiön tontista).

Tässä Espoon rakennusvalvontakeskuksen kommentit ja lupa.

#########

10.09.2013 suoritetulla maastokäynnillä havaittu toimenpide perustelluksi. Alue, jolla toimenpide suoritetaan on merkitty asemakaavassa lm-merkinnällä, ja on pidettävä luonnonmukaisesti kasvullisena ja huolitellussa kunnossa. Kaadettavat puut ovat huonokuntoisia ja alue on kasvamassa umpeen pioneeripuitten toimesta.

Taloyhtiö on teettänyt puutarhuri  Mia Westerholmilla ja puutarhuri Kaisa Arrasvuorella alueen kuntokartoituksen ja suosituksen alueen kunnostamisesta asemakaavan edellyttämälle tasolle. Kaadettaviksi esitetyt puut ovat heidän huonokuntoisiksi toteamia. Tämän lisäksi tarkoitus on raivata aluetta huonokuntoisesta vesakosta, jotta mahdollistetaan alueen pähkinäpensaille paremmat kasvuolosuhteet.

Toimenpide voidaan suorittaa vähäisyyden arviolausunnolla, eikä tarvitse maisematyölupaa.

Kyseisten puitten kaato ei estä tai vaikeuta asemakaavan toteuttamista alueella.”

Eli mielestämme kun toteutatte raivaukset puutarhureiden ohjeiden mukaisesti, alue saatetaan asemakaava merkinnän edellyttämään kuntoon.

Jos joku sanoo alueen olevan luonnonsuojelualue, tämä ei pidä paikkaansa. Lm-merkinnällä varustetaan asemakaavassa mm. luontotyypiltään erityishuomiota vaativat alueet, joitten säilymistä pidetään tärkeänä. Tästä syystä näitä alueita täytyy myös huoltaa, jotta mahdollistetaan tämän nimenomaisen alueen erityispiirteiden säilyminen. Teidän tapauksessa kyse on pähkinäpensaslehdosta, joka ei säily, jos nopeasti kasvavat pioneeripuut (pajut, pihlaja, haapa jne.) valtaavat pensaitten kasvupaikan.

Huolto- ja kunnostustoimenpiteissä täytyy kuitenkin ottaa huomioon alueen erityisluonne, eikä suorittaa liian suuria toimenpiteitä yhdellä kertaa. Puunkaadot on suoritettava ammattitaitoisesti alueen herkkää luontoa tarpeettomasti vahingoittamatta, ja jäljelle jäävälle eliöstölle on annettava mahdollisuus toipua raivauksesta.

Ystävällisin terveisin,

Jarkko Vikberg

Maisema-arkkitehti yo.

Espoon kaupunki

Rakennusvalvontakeskus

#########